LOGO
דרושים באיזור >

דרוש/ה : מנהל/ת מדור קידום נוער והיל”ה

משרה מלאה
אדמינסטרציה

דרוש/ה : מנהל/ת מדור קידום נוער והיל”ה

תיאור התפקיד:

התפקיד: מנהל/ת מדור קידום נוער והיל”ה היקף המשרה: 100% מתח דרגות: חינוך חברה ונוער / 36-38 מח”ר כפיפות ניהולית: מנהל אגף החינוך או למי מטעמו

תנאי מעסיק:
אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לחינוך, טיפול והשלמת השכלה בנוער מנותק ובסיכון ברשות המקומית.  מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות המקומית ומדיניות משרד החינוך ואחראי לביצועה.  דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של כלל הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך, בטיפול והשכלה בנוער מנותק ובסיכון ברשות המקומית.  מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער-היל”ה )השכלת יסוד ולימודי השלמה( ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.  שותף באיתור וגיוס מורים למערכך ההשכלה בתוכנית היל”ה שביחידתו.  מפקח ומנחה את רכז ההשכלה בכל הקשור למדיניות האגף.  עוקב אחר ההישגים הלימודיים כחלק מבניית תכניות אישיות לתלמידי היחידה.  קובע נהלים לביצוע עבודתם של הצוותים החינוכיים, טיפוליים, מנהליים ופדגוגיים.  אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער היל”ה.  מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער- היל”ה ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ .  פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים והמורים של היחידה.  אחראי לייזום, פיתוח וביצוע של תכניות טיפוליות, חינוכיות ופדגוגיות לנוער מנותק ברשות.  אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ותוכנית היל”ה ביחידתו.  מפקח ומבקר על תכנון וביצוע של תכניות לכלל מטופי היחידה.  מפקח ומלווה את הצוותים ביצירה ושמירה על קשר עם משפחות המטופלים ביחידה.  במידת הצורך, מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו.  אחראי על פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים ,סמינרים ומרתונים לימודיים.  מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו”ב.  מגיש דו”חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תכניות חינוכיות טיפוליות ופדגוגיות.  פועל על פי הנחיות הממונים עליו ברשות ובשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז- היל”ה במחוז, ליישום המדיניות של המחלקה לקידום נוער-היל”ה והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך.  ביצוע עבודות הנוגעות לתפקידך ברשות, לפי הנחיותיו של הממונה.
דרישות ואחריות:
il.org.alqasoum@HR

שליחת קו"ח למשרה זו

מלא/י את פרטיך בצירוף קובץ קו"ח שלך
העלאת קו"ח

משרות נוספות שיכולות לעניין אותך

דילוג לתוכן